Objednávky přijaté přes víkend a svátky budeme zpracovávat v nejbližších pracovních dnech.
Netýká se online vstupenek.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace, IČ00404454, DIČ CZ00404454, se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 1, (dále jen „prodávající“ či „Zoo Jihlava“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Zoo Jihlava.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami („OP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Zoo Jihlava potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje Zoo Jihlava ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta je:

 • a. U nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců.
 • b. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li na zboží uvedené datum spotřeby. Je-li na zboží uvedeno datum spotřeby reklamační lhůta se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 • c. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.
 • d. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebylali uplatněna v uvedené době.
 • e. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta. Původní reklamační lhůta se tedy výměnou zboží neprodlužuje.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a. věc má vlastnosti, které prodávající popsal.
 • b. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • c. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail eshop@zoojihlava.cz. V případě převzetí od přepravce doporučuje Zoo Jihlava přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit osobně v Zoo Jihlava během otvírací doby pokladen (uvedeno na www.zoojihlava.cz).

Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10
58601 Jihlava

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále kopii dokladu o zakoupení, a reklamační protokol , který bude obsahovat podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Zoo Jihlava doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna, dobropis).

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • a. mechanickým poškozením zboží,
 • b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • e. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • f. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • g. zboží, které bylo upravováno zákazníkem
 • h. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • i. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

4. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

5. Zamítnutí reklamace

Zoo Jihlava má právo zamítnout reklamaci zboží případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady Zoo Jihlava vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V. Společná ustanovení

Zoo Jihlava vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Zoo Jihlava upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Zoo Jihlava právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti, a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.

VI. E-vstupenky

1. Nákup

Při zakoupení e-vstupenky je zákazník povinen zkontrolovat správnost údajů na e-vstupence a případné reklamace je povinen oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu na e-mailovou adresu eshop@zoojihlava.cz., a to nejpozději v den následující po zakoupení e-vstupenky, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. V případě, kdy nebude e-vstupenka zákazníkovi doručena, je zákazník povinen toto oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu uvedenou výše, nejpozději do 24 hodin od obdržení e-mailu potvrzujícího zaplacení objednávky, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

2. Odstoupení od smlouvy

Uzavřená smlouva je smlouvou o využití volného času v určeném termínu a je proto ze zákona vyloučeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (Občanský zákoník, § 1837, písm. j.) v platném znění) a zákazník s tímto výslovně souhlasí.

Zakoupené e-vstupenky se nevrací ani nevyměňují, vrácení platby nelze vymáhat na pokladně Zoo Jihlava. Prodávající nezodpovídá za neplánované uzavření areálu Zoo Jihlava ani za to, když bude část areálu Zoo Jihlava uzavřena.

3. Změna ceny e-vstupenky v průběhu její platnosti

Prodávající je oprávněn na základě svého rozhodnutí kdykoliv, a to i v průběhu roku, měnit ceny vstupného, včetně cen e-vstupenek. Pokud dojde ke změně cen vstupného a e-vstupenek v době mezi zakoupením e-vstupenky a uplynutím doby její platnosti, nemá taková změna vliv na platnost zakoupené e-vstupenky a zákazníkovi ani prodávajícímu nevzniká při uplatnění e-vstupenky právo ani povinnost v souvislosti s vypořádáním vzniklého rozdílu v ceně. Pokud tedy prodávající rozhodne v době platnosti zakoupené e-vstupenky o zvýšení cen vstupného, nemá zákazník při uplatnění e-vstupenky povinnost doplácet rozdíl mezi cenou již zakoupené e-vstupenky a aktuální zvýšenou cenou. Rozhodne-li prodávající o snížení ceny vstupného, nemá zákazník při uplatnění e-vstupenky právo na vrácení rozdílu mezi cenou již zakoupené e-vstupenky a aktuální sníženou cenou. Nelze tedy vypořádání vymáhat na místě v pokladně zoo.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2024 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Loading...